Medzinárodná žiacka Olympiáda Accelium štartuje

Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali dôležité zručnosti detí, ako sú riešenie problémov, rozhodovanie, prispôsobovanie sa zmenám, plánovanie, strategické myslenie, vytrvalosť a ďalšie.

Štyri kroky

  • Registruj do 15. mája triedu alebo školu. Dostaneš prístupy pre žiakov, informácie ako postupovať
  • Povzbudzuj žiakov počas tréningu, ktorý trvá od 15. mája do 4. júna. Môžeš im aj pomáhať.
  • Turnaj prebieha od 5. júna do 7. júna v online priestore
  • Zhodnotenie a výsledky budú už dva dni na to – 9. júna

Hlavné atribúty olympiády

 • Hry obsahujú vzdelávacie prvky
 • Žiaci hrajú za školu, triedu alebo za seba
 • Priestor na tréning
 • Možnosť zlepšovať sa
 • Žiaci sa vzájomne podporujú
 • Súťažia o výhru
 • Možnosť porovnať svoje výsledky
 • Príprava v škole alebo doma

 

Olympiáda pre malých a väčších

Otvorený turnaj je určený pre žiakov 1.- 8. ročníka, takže štartovať môžu deti zo základných škôl, alebo ekvivalentov ročníkov v rámci osemročných gymnázií. Súťažné úlohy sú navrhnuté tak, aby boli vhodné pre danú vekovú kategóriu. Každý žiak postupuje vlastným tempom pri riešení turnajových výziev. Žiaci sa na turnaj pripravujú vopred vo svojich individuálnych tréningových účtoch.

 

 

Jednotlivci, triedy, školy, CVČ

Registrovať sa môžu jednotlivci nezávisle od školy prostredníctvom zákonného zástupcu, triedy, celé školy, centrá voľného času, záujmové krúžky, kluby, atď. V prípade registrácie tried a škôl, je potrebné vymenovať jedného učiteľa, ktorý bude koordinátorom súťaže vo svojej triede/celej škole.

 

Učiteľ – facilitátor, motivátor

Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov súťažou a pripravuje ich, zohráva dôležitú úlohu. Odporúčame učiteľovi, aby podporoval žiakov, posilňoval ich motiváciu, povzbudzoval ich a poskytoval im pomoc, aby zvládli zložité výzvy a technické aspekty. Učitelia budú mať k dispozícii niekoľko nástrojov, ktoré im umožnia vytvoriť systém vo svojich triedach a vyvolať nadšenie medzi žiakmi. Videá, plány hodín a ďalšie materiály budú učiteľom sprístupnené. Súťaž prebieha na akomkoľvek stacionárnom počítači alebo mobilnom zariadení pripojenom na internet.
Odporúčame, aby škola sprístupnila žiakom počítačovú učebňu s pripojením na internet na precvičenie a postup v súťaži.

Hrá sa o body

Žiak získa za vyriešenú úlohu „základné skóre“. Toto základné skóre sa počíta na základe kvality riešenia úlohy, tj. systém vyhodnocuje a zohľadňuje parametre ako kvalita ťahu v čase, výsledok výhra/prehra, používanie tlačidiel „Späť“ a „Odznova“. Základné skóre sa vynásobí percentom dokončenia úloh (počet dokončených úloh v turnaji). Tak vypočítame celkové body žiaka. Celý tento mechanizmus odráža systém prideľovania hviezdičiek žiakovi za vyriešenú úlohu. Bodovanie úloh tak možno žiakom jednoducho vysvetliť pomocou hviezdičiek – to, nakoľko kvalitne vyriešili úlohu, zistia podľa počtu hviezdičiek, ktoré za ňu získajú. Žiak môže v každej hre získať medzi jednou hviezdičkou (najnižšie skóre) a tromi hviezdičkami (najvyššie skóre). Hviezdičky sa započítavajú do počtu bodov, až keď žiak ukončí danú úlohu. Žiaci môžu sledovať svoje hviezdičky a body na mape úloh.

Počet pokusov nie je nijako obmedzený; žiaci môžu hrať znovu a znovu rovnakú úlohu v hre – uloží sa najvyššie skóre. Priebežné poradie je možné sledovať na výsledkovej tabuli na webovej stránke Accelium.

Uverejniť komentár