Informačné memorandum

Zásady spracovania osobných údajov zákazníkov podľa GDPR.

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR ( “Zásady”) vydaných
Excellent Partners s.r.o.,
Ľubochnianska 16, 080 06 Prešov, IČO:52114635,
Zastúpená: Ing. Vladislav Leško, PaedDr. Boris Kapucian
(Ďalej len SPRÁVCA)

je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej aj “údaje”) SPRÁVCA ako správca spracováva pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi. Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho SPRÁVCA tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a aj informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov náleží .

Tieto Zásady sú účinné od 5.2.2020 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( “nariadenie” alebo “GDPR”) za účelom zaistenia informačnej povinnosti SPRÁVCU ako správcu osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov SPRÁVCU, používateľov služieb SPRÁVCU, záujemcov o služby SPRÁVCU a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcim ich postavenie voči SPRÁVCOVI.

Nižšie nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich internetových stránkach http://www.extpartners.sk/, v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

 1. KTO Spracováva VAŠE ÚDAJE?
  Osobné údaje spracúva Excellent Partners s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Prešov, IČO:52114635,ako správca osobných údajov podľa GDPR. Vaše údaje budeme spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.
 2. ČO JE OSOBNÉ ÚDAJ?
  Osobným údajom je akákoľvek informácie týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú. Táto sa považuje za určenú alebo identifikovateľnú, ak možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom k právu na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.
 3. AKÉ vaše osobné údaje spracúvame?
  Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše služby.
  3.1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje
  Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy.
  3.2. Ďalšie údaje spracované na základe vášho súhlasu, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby

  1. IP adresa
  2. súbory cookies (v prípade online služieb)
  3. Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných SPRÁVCOM získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM a internetovú reklamu
  4. prípadne iný online identifikátor
 4. PREČO používame vaše osobné údaje?
  1. Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností) podľa článku 6 GDPR.
  2. Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)
 5. Poskytnutie osobných údajov
  Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností SPRÁVCU a ochranu oprávnených záujmov SPRÁVCU je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinností SPRÁVCU voči zákazníkom zaistiť. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plynutie zo zmluvy pre spracovanie osobných údajov.
  Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

  1. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely
   U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva SPRÁVCA s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré mu subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia a zasielanie informácií o produktoch, novinkách a akčných ponukách SPRÁVCU. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM, sú spoločne s týmito kontakty spracované aj údaje z cookies SPRÁVCU, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielanie informácií o novinkách a akčných ponukách je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, prípadne emailom na office@epartners.sk.
  2. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných SPRÁVCOM
   V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných SPRÁVCOM, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok SPRÁVCU, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy SPRÁVCU.
 6. ČO SÚ COOKIES A AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME?
  Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.Súbory cookies nám napr. umožňujú používateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho emailového účtu, pri autorizácii platby atď.) Alebo prispôsobiť webové stránky používateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach SPRÁVCU aj mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho používateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.
  Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované).
  Vy ako používatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt.
  Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.Ak nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať.
 7. KTO VŠETKO BUDE MAŤ k osobným údajom PRÍSTUP?
  SPRÁVCA pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od SPRÁVCU, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci usmernení od SPRÁVCU a nesmú ich využiť inak.
  Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitia. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.
  Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak sú:

  1. Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
  2. Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
  3. Inkasné agentúry za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok SPRÁVCU;
  4. Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.
 8. AKO DLHO VAŠE ÚDAJE spracovávame?
  Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu počas ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.
  Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.
 9. MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE spracovávať aj BEZ VÁŠHO SÚHLASU?
  Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale len za účelom:

  1. Poskytnutie služby (výkon zmluvy uzatvorenej medzi Vami a SPRÁVCOM);
  2. Splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
  3. Spracovanie, ktoré je potrebné na účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti našich webov).Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovanie nie je potrebný.
 10. PODĽA ČOHO môžeme spracovávať VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
  Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu či na splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splnenie nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely vykonávame jednotlivá spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.
 11. AKO SÚ MOJEJ osobné údaje zabezpečené?
  Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.
  V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.
  Na lepšie zabezpečenie Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.
  Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečná heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že e-maily nemusí byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.
 12. AKO A KEDY MÔŽETE svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
  Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: office@epartners.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).
 13. SOM povinný poskytnúť SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE? ČO AK OSOBNÉ údaje neposkytnem?
  Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby odovzdanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. ak nám ich neodovzdáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).
  Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymnej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho používateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. Ak nám Váš súhlas neudelíte, popr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše produkty už nebudeme schopní poskytovať v plnom rozsahu. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.
 14. AKÁ VŠETKY PRÁVA MÁTE V RÁMCI ochrany osobných údajov?
  Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

  1. Právo na informácie
  2. Právo na prístup k osobným údajom
  3. Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť;
  4. Právo na výmaz osobných údajov (právo byť “zabudnutý”) v určitých prípadoch;
  5. Právo na obmedzenie spracovania
  6. Právo na oznámenie opravy, vyškrtnutia, obmedzenia spracovania
  7. Právo požadovať prenesenie údajov;
  8. Právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
  9. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať;
  10. Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
  11. Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.
 15. ČO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE právo namietať?
  Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettre Vám už zasielať nebudeme.
  Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.
 16. Ako nás môžete kontaktovať?
  V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail: office@epartners.sk.V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

V Prešove 5.2.2020