Spracovanie osobných údajov

  1. Odoslaním osobných údajov na server https://www.epartners.sk, potvrdzuje používateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, ako sú opísané v Informačnom memorande, a že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.V zmysle zákona č. 110/2019 Zb. O spracovaní osobných údajov a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ), ktoré nadobudlo platnosť 25. 5. 2018 vyjadruje týmto svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním vyššie uvedených dát Správcom pre potreby súvisiace so službami tejto spoločnosti jeho osobe, súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov ním poskytnutých správcovi a to vrátane audiovizuálnych záznamov a fotografií.Súhlas sa poskytuje na dobu 10 rokov.
  2. Poskytovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifikujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
  4. Pri kontaktovaní cez kontaktný formulár sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné spracovanie požiadavky používateľa (meno, priezvisko, email, telefón). Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie požiadavky používateľa.
  5. Poskytovateľ používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa webhostingu, externých programátorov, externých grafikov. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči používateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.
  6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
  7. Používateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Pre viac informácií a uplatnenie práv požívateľa nás kontaktujte cez e-mail: office@epartners.sk.
  8. Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
  9. Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre vybavenie požiadavky používateľa a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné používateľa vybaviť.
  10. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle č. 22 GDPR.